Автобусны төлбөр

Энэ нь сургуулийн автобусны үйлчилгээг авахаар хүсэлт гаргасан сурагчдад хамааралтай төлбөр хичээлийн жил бүрийн 8-р сарын 25-ны дотор бүрэн төлөгдсөн байх шаардлагатай.

Жич: Сургуулийн автобусны үйлчилгээний маршрутад багтах боломжгүй сурагчдад сургууль үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг хүлээхгүй.