Амьдрах ухааны төлбөр

Амьдрах ухааны сургалтын төлбөрийг хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан хуваарийн дагуу эцэг эх/асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийн хуудсанд үндэслэн нэхэмжилнэ.