Худалдаа хөгжлийн банк

404 024 842

Голомт банк

811 500 6536

Хаан банк

513 104 9087

Хас банк

500 148 5852

Төрийн банк

106 000 059 738

Хүлээн авагч:

Орчлон сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор БСБ

(Зөвхөн Хас банк) Орчлон Сургууль цэцэрлэг

Гүйлгээний утга:

Сурагчийн код, Овог, Нэр