Сургалтын төлбөр нь хос хөтөлбөрөөр суралцах сургалтын болон түүнийг дэмжих үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхээс гадна сургалтын орчны өргөтгөлд зарцуулагддаг.

Сургалтын төлбөрийг жил бүрийн 4-р сарын 25-н болон 8-р сарын 20-ны дотор төлнө.

Сургалтын төлбөрийг 4-р сарын 25-ны дотор 100% төлбөл 500,000₮-ний ваучер олгох бөгөөд үүнийг сургалтын төлбөрөөс гадна бусад төлбөр зарцуулах боломжтой.