Орчлон Олон Улсын сургуулийн 2021 оны 87 төгсөгч 4-р сарын 26-ний өдрийн байдлаар дэлхийн шилдэг 99 их сургуулиас 146 урилга хүлээн авлаа.

Нийт 100 хүртэлх хувийн 67 тэтгэлгийн урилга хүлээн авснаас дундаж тэтгэлгийн хэмжээ жилийн 31,343 ам.доллар, хамгийн өндөр тэтгэлгийн хэмжээ жилийн 88,000 ам.доллар байна.