Элсэлт

Орчлон ОУ-ын сургуулийн элсэлт нь үндсэн болон нэмэлт гэсэн 2 төрлөөс бүрдэнэ. Та цахим элсэлтийн хүсэлтээ бүрэн гаргаснаар сургалтын алба хянаж үзээд танд дараагийн зааварчилгааг өгнө. Тус хүсэлт нь зөвхөн тухайн хичээлийн жилд хүчинтэй буюу дараагийн хичээлийн жилд элсэхээр хүсэлт гаргах тохиолдолд дахин шинээр хүсэлт гаргана.

АХЛАХ АНГИЙН БҮРТГЭЛ

ДУНД АНГИЙН БҮРТГЭЛ

БАГА АНГИЙН БҮРТГЭЛ