Сургалт

Cургалтын цогц хөтөлбөрийн онцлог шинж чанар

  • Олон улсын хөтөлбөртэй хосолсон /Cambridge /Үндэсний боловсролын хөтөлбөр
  • Англи Монгол хэл дээр сургалт явуулах хос хэлтэй хөтөлбөр
  • Олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын орчин
  •  Үндэсний чадварлаг багш нар, тэднийг олон улсын сургалтанд бэлдэх Кембрижийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрүүд
  •  Мэргэжлийн гадаад багш нар
  • Сургуулийн өмнөх боловсролоос бүрэн дунд боловсролын 12-р ангийг төгстөл суралцаж их дээд сургуульд шууд элсэн суралцах боломжтой
  • Хоёр дахь гадаад хэл болох хятад хэл нь олон улсын хөтөлбөрийн зайлшгүй судлах хичээл
  • Мэдээллийн дэвшилтэт технологид суурилсан сургалтын арга зүй, сурагчийн үнэлгээний систем, номын сан, хичээлийн хуваарь, ирц бүртгэлийн систем, веб хуудас гээд сургалтын  болон удирдлагын бүх үйл ажиллагааг программчилсан “цахим сургууль”.
  • Сурагчид өөрсдийн хүсэл сонирхлын дагуу авъяас чадвараа улам хөгжүүлэх боломж олгох нэмэлт дугуйлан, секц, сонгоны хичээлүүд
  • Зөв хүн төлөвшүүлэх танхимийн болон танхимийн бус амьдрах ухааны өргөн хүрээтэй баялаг хөтөлбөр /Амьдрах ухаан, зөв хооллолт, урлаг спорт, зөв хэвшил/